Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021-31.7.2022

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun hoitoaikavaruksen mukaan. Asiakasmaksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintakauden (1.8.–31.7.) aikana. Asiakasmaksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava varhaiskasvatustoimistoon. Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko.

Tuloselvitys

Kunnallisen varhaiskasvatuksen alkaessa perheen tulee tehdä tuloselvitys hoidon aloittamiskuukauden loppuun mennessä varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta. Tarvittaessa tuloselvityslomakkeen ja siihen liitetyt tulotositteet voi toimittaa varhaiskasvatustoimistoon. Sähköisessä asioinnissa perhe voi hyväksyä myös korkeimman asiakasmaksun, jolloin tuloselvitystä ei tarvitse tehdä. Jos perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein asiakasmaksu.

Tulorekisterissä olevien tietojen käyttö varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseen edellyttää aina asiakkaan/tulonsaajan lupaa (vrt. asiakasmaksulaki 17 §).

Maksuluokka

Maksuluokka määräytyy perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen ja perheen koon perusteella. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Perheen tuloja ovat varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia.

Maksu on lasta kohti 0 - 288 €/kk. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Perheen koko, henkilöitä Tuloraja euroa / kk Korkein maksuprosentti Perheen bruttotulot, joilla korkein maksu
2 henkilöä 2 798 10,7 5 485
3 henkilöä 3 610 10,7 6 297
4 henkilöä 4 099 10,7 6 786
5 henkilöä 4 588 10,7 7 275
6 henkilöä 5 075 10,7 7 762

Kuukausimaksu on enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, kuitenkin enintään 288 €/kk. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaa 189  eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä on 288 €/kk. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman lapsen korkein perittävä maksu on 40 % nuorimman lapsen maksusta, enintään 115 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksusta, enintään 58 €/kk. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaista varhaiskasvatuksen maksua. Varhaiskasvatusmaksu pyöristetään lähimpään euromäärään.

Varattu hoitoaika

Sovittu hoitoaika h/kk     Asiakasmaksu prosenttia
korkeimmasta maksusta  
Enintään €/kk       
1-63 h/kk 40 % 115
64-86 h /kk
vaka 20 h/ vko
60 % 173
87-150 h/kk 80 % 230
yli 150 h/kk 100 % 288

- Asiakasmaksu määräytyy varatun hoitotuntimäärän mukaan
- Sovittuihin kuukausimaksun perusteen oleviin tuntirajoihin tehdään muutoksia vähintään 3 kuukaudeksi ja muutokset astuvat voimaan seuraavan   
  kuukauden alussa. Tee muutokset lomakkeella Lapsen varhaiskasvatustarpeen muuttaminen

- Mikäli kuukauden hoitoaikavaraus ylittyy, varhaiskasvatusmaksu peritään sen kuukauden osalta ylemmän tuntimaksuluokan mukaan
- Mikäli hoitoaikavaraus ylittyy kaksi kertaa, varhaiskasvatuspalvelut voivat yksipuoleisesti nostaa hoitoaikavaruksen sopivaan ylempään tuntirajaan
- Tilapäisen varhaiskasvatuksen asiakasmaku on 17€/pv/lapsi 

Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuun

- Jos lapsi on sairautensa vuoksi pois varhaiskasvatuksesta vähintään 11 päivää kuukaudessa, peritään puolet normaalista asiakasmaksusta
- Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan
- Jos lapsi on muusta syystä (esim. vanhempien loma) poissa koko kuukauden, peritään puolet asiakasmaksusta
- Päiväkodin kiinnioloajalle järjestetään tarpeen mukaan varahoitopaikkoja eikä kiinniolopäiviä hyvitetä
- Perhepäivähoitajan sairaus-, loma ja työajantasausvapaat hyvitetään perheelle, mikäli lapselle ei ole varattu hoitoa varahoitopaikasta ja varattujen tuntien määrä suhteessa hoitoaikasopimuksen tunteihin sallii hyvityksen

Asiakasmaksun tarkistaminen

Asiakasmaksu tarkistetaan kesken kauden, jos tulojen muutos on vähintään +/- 10 %.  Muutoksen tuloissa on oltava kestoltaan vähintään kuukauden (30 kalenteripäivää). Maksun muutos tehdään lähimpänä olevan kuukauden alusta lukien. Jos asiakasmaksu on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan tarkistaa vuosi taaksepäin. Muutokset perhekoossa tulee ilmoittaa varhaiskasvatustoimistoon maksun tarkistamista varten.

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttava varhaiskasvatus ja lastensuojelun avohuollon tukitoimena järjestettävä varhaiskasvatus / asiakasmaksu

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttavan varhaiskasvatuksen tarve kirjataan lapsen erityishuolto-ohjelmaan (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 § 34), joka vahvistetaan erityishuollon johtoryhmässä. Kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan merkitty varhaiskasvatus on kokonaisuudessaan maksutonta 1.6.2013 alkaen. Lastensuojelulaissa (Lsl 417/2007) tarkoitettu lasten huolto (esim. avohuollon tukitoimena järjestetty varhaiskasvatus) on maksutonta (asiakasmaksulaki 734/1992 4 § 4. mom.). Maksuttomasta varhaiskasvatuksesta tulee olla sosiaalityöntekijän lausunto, josta ilmenee lausunnon voimassaoloaika.

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Sievin varhaiskasvatustoimisto
Haikolantie 16
85410 SIEVI

toimistosihteeri
Outi Putkivaara
puh. 044 4883352
asiakasmaksujen käsittely ja laskutus                          

varhaiskasvatuspäällikkö
Kristiina Korpi
puh. 044 4883 351

päiväkodin johtaja
Tiina Säisä-Junttila
puh. 044 4883 350