Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, suuret eläinsuojat ja kalankasvatus. Ympäristölupiin liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvät Ymparisto.fi-verkkopalvelusta: Miten ympäristölupa haetaan - ohjeet ja lomakkeet 

Ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4.

Ilmoitettavat tiedot vastaavat pääpiirteissään ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja. Ilmoitusmenettelyyn liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvät Ymparisto.fi-verkkopalvelusta: Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Aumausilmoitus 

Aumausilmoitukseen liittyvä lomake ja ohjeet löytyvät Suomi.fi -sivustolta:  Aumausilmoitus (entinen patterointi-ilmoitus)

Maa-ainesten otto; maa-ainesluvat ja kotitarveotto

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen pois kuljetettavaksi tai paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi on maa-aineslain 4 §:n perusteella luvanvaraista, mikäli se ei ole maa-ainesten ottamista, jossa omalta maalta otetaan maa-aineksia omaa rakentamista tai kulkuyhteyksien ylläpitoa varten. Tällaisesta kotitarveotosta on ilmoitettava ympäristösihteerille, kun maa-ainestenotto ylittää 500 m³. Maa-ainesten ottoon liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvät Ymparisto.fi-verkkopalvelusta: Maa-ainesten ottamiseen liittyvät luvat ja ilmoitus.

Rekisteröinti

Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat sekä kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat. Rekisteröintiin liittyvät lomakkeet ja ohjeet löytyvät Ymparisto.fi-verkkopalvelusta: Rekisteröintimenettely.

Meluilmoitus

Tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua aiheuttavista töistä ja tapahtumista on tehtävä ympäristönsuojelulain (524/2014)  § 118 mukainen ilmoitus. 
Meluilmoitukseen liittyvä lomake ja ohjeet löytyvät Ymparisto.fi-verkkopalvelusta: Melua tai tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta.

 

 

Yhteystiedot

ympäristösihteeri
Reijo Peltokorpi
044 4883 264

toimistosihteeri
Merja Honkala
044 4883 268

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi