Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla.

Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa lasten laaja-alaiselle osaamisille, joka muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta.

Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatus edistää lasten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä.

Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.

Varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään ja opiskeluun.

Jokaisella lapsella on oikeus kuulua ryhmään, osallistua yhteiseen toimintaan sekä kasvaa omaan potentiaaliinsa vahvuukisen ja myönteisten oppimiskokemusten avulla yhdessä vertaistensa kanssa!

Varhaiskasvatuksen arvoperusta

LAPSUUDEN ITSEISARVO

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on ja hänellä on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi.

IHMISENÄ KASVAMINEN

Henkilöstö tukee lasten kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan.

LAPSEN OIKEUDET

Lapsella on oikeus hyvään opetukseen, huolenpitoon ja kannustavaan palautteeseen. Lapsella on oikeus leikkiä, oppia leikkien ja iloita oppimastaan.

YHDENVERTAISUUS, TASA-ARVO JA MONINAISUUS

Lapsella tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja esimerkiksi sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä riippumatta.

PERHEIDEN MONIMUOTOISUUS

Lapsen perheidentiteettiä ja perhesuhteita tuetaan siten, että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi.

TERVEELLINEN JA KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata lapsia terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin. Lapselle tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan ja esteettistä ajatteluaan. (Lyhennelmä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022)

Yhteystiedot

Varhaiskasvatustoimisto
Haikolantie 16
85410 SIEVI
etunimi.sukunimi(at)sievi.fi

varhaiskasvatuspäällikkö
Kristiina Korpi
044 4883 351

päiväkodin johtaja
Tiina Säisä-Junttila
044 4883 350

toimistosihteeri
Outi Putkivaara
044 4883 352

Asioi verkossa

eDaisy (varhaiskasvatushakemus)
DaisyFamily

Linkit

Varhaiskasvatuslaki
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022
Varhaiskasvatuksen ruokailusuositus
Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset

 

Suunnitelmat ja ohjeet