Tuulivoimaohjelma

Ohjelmatyön ajankohtaiset kuulumiset

Tuulivoimaohjelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 6.5.2024. 

Tuulivoimaohjelma

Liite 1 kriteeristö
 

 

Aiempi käsittely

Tuulivoimaohjelmaehdotus oli nähtävillä 5.12.2023 - 15.1.2024 välisenä aikana. Nähtävillä olon aikana ehdotuksesta pystyi jättämään mielipiteitä. Ehdotus sisälsi muutoksia, joita oli tehty luonnoksesta saatujen palautteiden ja teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditaan vastineet ja ohjelmaa päivitetään tarvittaessa ennen hyväksymiskäsittelyä.
Liite Kriteerit ja periaatteet
Liite Ohjelman liitteet 2-4

Tuulivoimaohjelmaluonnos oli nähtävillä 14.6.-7.7.2023 välisenä aikana. Nähtävillä olon aikana luonnoksesta pystyi jättämään mielipiteitä.

Kuntalaiskysely tuulivoimasta toteutettiin helmikuussa 2023 ja vastauksista on laadittu koontiraportti. Raportti on myös ohjelmaluonnoksen liitteenä.

Ohjelmatyön taustaa

Suomessa tuulivoimarakentaminen on kiihtynyt merkittävästi viime vuosina. Sievin kunnan alueella on useita hankkeita valmisteluvaiheessa. Kenkäkankaan tuulivoimahankkeen kaavoitus on käynnistetty alkusyksystä 2022 ja kahden hankkeen osalta tekninen lautakunta on hyväksynyt kaavoitushakemukset. Puutikankankaan kahdeksan voimalan tuotanto käynnistyy vuosien 2022-23 vaihteessa ja Jakostenkallion 7 voimalaa on ollut toiminnassa joulukuusta 2021 alkaen.

Esa Kukkosen tekemän valtuustoaloitteen pohjalta Sievin kunta on päättänyt käynnistää kaavoitusta ohjaavan tuulivoimaohjelman laatimisen. Ohjelmassa Sievin kunnanvaltuusto voi määrittää tuulivoimakaavoitusta ohjaavia linjauksia, jotka ovat lainsäädäntöä ja maakuntakaavoitusta tiukempia.

Ohjelmatyötä varten hankkeelle on valittu ohjausryhmä, jossa on 10 jäsentä. Ohjausryhmä vastaa ohjelman sisällöstä ja ohjelmatyön etenemisestä. Kumppaniksi tuulivoimaohjelman valmisteluun on valittu Sweco Infra & Rail Oy, joka vastaa ohjelman käytännön tekemisestä yhdessä ohjausryhmän viranhaltijajäsenten kanssa.

Ohjelman tavoite

Tuulivoimaohjelman tavoitteena on luoda yhteinen näkemys Sievin tuulivoimarakentamisen tulevaisuudesta pitkällä aikavälillä. Ohjelmassa tullaan esittämään selkeät kriteerit ja periaatteet tuulivoimakaavoituksen ja rakentamisen ohjaukseen.

Aikataulu

Ohjelmatyö on käynnistetty syyskuussa 2022 ja tarkennetun aikataulun mukaan ohjelma valmistuu elokuussa 2023. Valtuuston hyväksymiskäsittelyyn ohjelma etenee syyskuussa 2023. (päiv. 8.6.2023)

Ohjelma-aikataulu
Kuva: Ohjelmatyön alustava aikataulu

Osallistuminen

Ohjelmatyön aikana kuntalaisten on mahdollisuus osallistua ohjelman valmisteluun. Vuoden 2023 alussa järjestettiin kuntalaiskysely, johon kaikilla kuntalaisilla on ollut mahdollisuus vastata. Ohjelmaluonnos asetetaan nähtäville toukokuussa 2023, jolloin ohjelmasta on mahdollisuus jättää palautetta. Nähtävilläoloaikana järjestetään avoin yleisötilaisuus, johon on mahdollisuus osallistua. (päiv. 6.4.2023)

Maakuntakaava ohjaa seudullisesti merkittäviä hankkeita

Maakuntakaavoitus ohjaa seudullisesti merkittävien tuulivoimahankkeiden sijoittumista Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. Nykyisten vaihemaakuntakaavojen seudullisen hankkeen raja on 10:ssä voimalassa. Tätä pienemmät hankkeet voidaan toteuttaa kuntakaavoituksella ilman maakuntakaavan tuulivoima-aluerajausta.

Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaan liitto valmistelee uutta vaihemaakuntakaavaa. Valmisteluvaiheen aineistoissa seudullisesti merkittävän hankkeen raja olisi laskemassa 7 voimalaan. Samalla maakuntakaavaan ollaan lisäämässä uusia tuulivoima-aluerajauksia. Aluerajausten määrittämisen tukena on käytetty TUULI-hankkeen aikana syntynyttä aineistoa.

 

Ohjausryhmä

Kai Korhonen
kunnanjohtaja
ohjausryhmän puheenjohtaja

Sami Puputti
tekninen johtaja
ohjausryhmän varapuheenjohtaja

Reijo Peltokorpi
ympäristösihteeri

Rami Rauhala
kunnanhallituksen puheenjohtaja

Annu Pärkkä
kunnanhallituksen jäsen

Ari Ahola
kunnanhallituksen jäsen

Pasi Känsälä
teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Jukka Muhola
lupajaoston puheenjohtaja

Liisa Vesisenaho
teknisen lautakunnan jäsen

Pirjo Rahkonen
teknisen lautakunnan jäsen

sähköpostit: etunimi.sukunimi(at)sievi.fi