Hankkeet

Sievin kunta haluaa tukea kuntalaistensa hyvinvointia ja kehittää kunnan elinvoimaa. Tämän takia kunta on aktiivisesti mukana erilaisissa strategisesti tärkeissä hankkeissa. Osaa hankkeista kunta hallinnoi itse, mutta on lisäksi mukana kehittämässä toimintaa myös monissa muiden tahojen hallinnoimissa hankkeissa.

 

Aarre Sievissä

Hankkeen tavoitteena on tehdä Sievin kulttuuriperintökohteista kaikille sopiva resurssi, jota voidaan käyttää eri tavoin virkistyksessä, omatoimisessa matkailussa, opetuksessa, eri ryhmien hyvinvoinnin lisääjänä sekä kulttuurialan eri toiminnoissa. Hanketta hallinnoi Sievin kunta. Rahoittajana toimii Rieska-Leader ry sekä yksityinen rahoitus Koulukeskuksen kehittämisrahasto + vastikkeeton talkootyö

Hyvällä mielellä liikkumaan

Hankkeen tavoitteena on kehittää liikuntaneuvontaa sekä matalan kynnyksen liikuntapalveluja. Hanketta hallinnoi Sievin kunta ja yhteistyökumppaneina toimivat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde sekä Ylivieskan seudun kansalaisopisto. Rahoitus: OKM/ Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustus

Liikuntaneuvonnan yhteyshenkilö:  

Jenni Lappalainen
liikunnanohjaaja
044 4883 477
jenni.lappalainen(at)sievi.fi                                                                                                                                  

KUMA - Kulttuurimatkailusta hyvinvointia

Maastopyöräreitistö - hanke

Sievi harrastaa

 

Tavoitteena Työ

Hanke tukee sieviläisten työnhakijoiden pääsyä kohti avoimia työmarkkinoita henkilökohtaisen ohjauksen keinoin. Hankkeen kohderyhmänä ovat sieviläiset työttömät työnhakijat, työnantajat ja verkostotoimijat. Hankkeen on ESR-rahoitteinen ja sen toiminta-aika on 1.5.2020 - 30.4.2023.

Yhdessä osallisuutta

Hanke tuo kunta- ja järjestötoimijoille oikeat työkalut ja toimintamallit ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hanke etsii uusia keinoja erityisesti huomiota vaille jäävien ihmisryhmien osallisuuden vahvistamiseksi sekä heille suunnattujen palveluiden ihmislähtöisyyden lisäämiseksi.

Digitaalisten taitojen kehittämishanke

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologista osaamista sekä ohjelmoinnin osaamista. Hankkeessa tasoitamme digitaalisten opiskelu- ja opetustaitojen eroja. Panostamme koulutukseen ja uusien ja nykyisten opetusmenetelmien ja –välineiden haltuunottoa luonnollisena osana kouluarkea.

Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämishanke

Avustuksella edistetään tuen uudistuksen toimeenpanoa sekä pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja toimintakäytänteiden ja -kulttuurin kehittämistä.  Hankkeen kautta saadaan varhaiskasvatukseen kokopäiväinen varhaiserityiskasvatuksen opettaja edistämään varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen lainmukaista, laadukasta toteuttamista.

Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi

Valtionavustus on tarkoitettu koronaepidemiasta johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, lapsen oppimisen ja kehityksen tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen varhaiskasvatuksessa sekä oppimiseen, oppilaanohjaukseen, hyvinvointiin ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa.

Avustuksella palkataan kaksi ryhmäavustajaa ja varhaiserityisopettajan ostopalvelua varhaiskasvatukseen. Esi- ja perusopetuksessa rahoituksella lisätään tukiopetuksen resurssia ja yläkoululle palkataan yleinen koulunkäynninohjaaja.

SieLun toinen koronakorjausliike -hanke

Hanke tasoittaa koronaepidemiasta johtuvia vaikutuksia oppimiseen. Hanke mahdollistaa tehostetun tukiopetuksen opiskelijoille ja lisäresurssia opinto-ohjaukseen.