Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Sievin kunnalle.

Tietopyynnön tekeminen

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 8 §). Kunnan asiakirjat ovat pääosin julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.

Tietopyynnön toimittaminen

Sievin kunnalle osoitetun tietopyynnön voit tehdä sähköisesti osoitteessa https://akkuna.fi/palvelu/sievi/arkisto-ja-tietopalvelu. Voit myös toimittaa tietopyynnön kirjaamoon, joka toimittaa sen käsittelyyn viivytyksettä oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos kirjaamo vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla. Tulostettava tietopyyntölomake löytyy sivun alalaidasta.

Kirjaamon yhteystiedot:
Sähköposti: kirjaamo [at] sievi.fi
Puhelin: 044 4883 208
Postiosoite: Sievin kunta, Haikolantie 16, 85410 Sievi

Tietopyyntö voidaan jättää myös kunnantalon neuvontaan aukioloaikojen puitteissa (Haikolantie 16).

Asiakirjojen antamisesta päättävä viranomainen

Julkisuuslain 14 §:n mukaan asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Sievin kunnan hallintosäännön mukaan toimialan johtava viranhaltija päättää julkisten asiakirjojen antamisesta omalla toimialallaan.

Asiarekisteri

Sievin kunta ylläpitää asiarekisteriä vireille pannuista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Tietoa asiarekisteristä voi hakea esim. asian tai asiakirjan otsikolla, asiakirjan lähettäjän nimellä sekä erilaisilla päivämäärätiedoilla, esim. asian vireille tulo- tai asiakirjan laatimispäivällä.

Pääasiallisena asiarekisterinä toimii Sievin kunnan asianhallintajärjestelmä. Tarkempaa tietoa asianhallintajärjestelmän sisällöstä ja rakenteesta saa kirjaamosta em. osoitteesta.

Tietoaineistot

Sievin kunnalla on hallussaan tietoaineistoja ja asiakirjoja seuraavilla toimialoilla:

Hallintotoimi

 • Yleishallinnossa käsitellään kokousasiakirjoja sekä hallinnon järjestämiseen ja kehittämiseen liittyviä tietoja.
 • Henkilöstöhallinnossa käsitellään työntekijöitä ja palvelussuhdetta koskevia tietoja ja henkilöstötilastoja sekä luottamushenkilöiden palkkioita.
 • Taloushallinnossa käsitellään kaupungin talouteen, verotukseen ja investointeihin liittyviä tietoja.
 • ICT-palveluissa käsitellään kaupungin tietoturvaa, digitalisointia ja sähköisiä palveluita koskevia tietoja.
 • Elinkeinopalveluissa käsitellään yrityksiin ja yhteisöihin liittyviä tietoja.

Sivistystoimi

 • Varhaiskasvatuspalveluissa käsitellään lapsi- ja perheasioihin liittyviä tietoja ja suunnitelmia.
 • Opetuspalveluissa käsitellään opettaja-, opetus-, oppilas- ja opiskelijatietoja, kuten rekisteritietoja, todistuksia, opiskeluun liittyviä päätöksiä, valintoja, tilastoja ja raportteja.

Hyvinvointitoimi

 • Hyvinvointipalveluissa käsitellään kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kirjastopalveluiden järjestämiseen liittyviä tietoja ja järjestöjen sekä yhdistysten avustuksia sekä tilastoja ja raportteja
 • Työllisyyspalveluissa käsitellään työllisyydenhoitoon liittyviä tietoja.

Tekninen toimi

 • Yhdyskuntapalvelut käyttävät yleiskaavaan, osayleiskaavaan ja asemakaavaan, kartta- ja johtotietoihin sekä maaomaisuuden hallintaan liittyviä tietoja. Tietoja käytetään kiinteistökauppatietojen hallintaan ja tallentamiseen. Lisäksi käsitellään katujen ja yleisten alueiden, viemäriverkoston, sekä liikuntapaikkojen rakentamiseen, kunnossa- ja ylläpitoon liittyvien tehtävien hoitamiseen tarvittavia tietoja
 • Kiinteistöpalveluissa käsitellään kaupungin omien toimitilojen kiinteistönhoitoon, kunnossapitoon, rakentamiseen, vuokraamiseen sekä tilahallintaan liittyvien tehtävien hoitamiseen tarvittavia tietoja.
 • Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut käyttävät kunnan järjestämien ateria- ja siivouspalvelujen tuottamiseen tarvittavia tietoja.
 • Rakennusvalvonnan keskeisiä tietoja ovat rakennusten pääpiirustukset, rakenne- ja erityissuunnitelmat, lupahakemukset ja -päätökset ja katselmuspöytäkirjat
 • Ympäristönsuojelun keskeisiä tietoja ovat maa-aines- ja ympäristölupiin ja –tarkastuksiin liittyvät tiedot.

Jokaisella toimialalla on oma osionsa Sievin kunnan verkkosivustolla. Autamme tiedonhaussa, jos sivuston käyttö tai asiakirjojen haku tuntuu haastavalta. Henkilötietojen käsittelystä on tietoa Tietosuoja-osiossa.

Liitetiedostot