Lasten hoidon vaihtoehdot ja kuntalisä

Perheet voivat hakea kunnallisen varhaiskasvatuksen sijasta lapselleen kotihoidon- tai yksityisen hoidon tukea. Yksityisen hoidon tuki maksetaan hoidon tuottajalle silloin, kun perheessä on alle kouluikäinen lapsi. Sekä kotihoidontuki että yksityisen hoidon tuki haetaan Kelalta, joka vastaa myös tuen maksatuksesta.  

Linkki Kelan sivuille 

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Sievin kunta maksaa myös yksityisen hoidon tuen kuntalisää, jonka myöntämisen perusteena on lapsen vanhempien työstä tai opiskelusta johtuva varhaiskasvatuksen tarve. Perhe hakee yksityisen hoidon tuen kuntalisää ja se maksetaan suoraan perheen palkkaamalle hoitajalle. Soveltuvin osin noudatetaan Kelan myöntämän lakisääteisen yksityisen hoidon tuen myöntämisperusteita. Samanaikaisesti kuntalisän lisäksi perhe ei voi saada kotihoidontukea, palveluseteliä eikä kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Kuntalisä on lapsikohtainen ja oikeus kuntalisään alkaa vanhempainrahakauden jälkeen. Kuntalisä myönnetään vain perheille, joiden kotikunta on Sievi ja esiopetuksessa olevan lapsen osalta sovelletaan hoitoajasta riippumatta osapäivähoidon taulukkoa lukuun ottamatta kesäaikaa.  Perheen palkkaaman hoitajan täytyy olla kunnan hyväksymä ennen kuin kuntalisää voidaan maksaa. (merkintä hyväksymisestä Kelan WH2 lomakkeessa).

Perheeseen työsuhteessa olevalta hoitajalta edellytetään:

  1. Hoitaja on täysi-ikäinen (18v.), eikä ole saman kotitalouden jäsen.
  2. Perhepäivähoitajan tai muuta sosiaalialan ammatillista koulutusta ja soveltuvuutta alalle.
  3. Hoitaja, jolla ei ole vaadittavaa koulutusta, voi toimia yksityisenä perhepäivähoitajana enintään vuoden.

Perhe ja hoitaja tekevät keskenään työsopimuksen. Perhe on työnantaja, jota koskee työnantajan velvollisuudet. Työsuhteen on oltava vähintään 1 kk:n mittainen.

Sovitut hoitopäivätKuntalisän määrä kokopäivähoidossa (yli 5 h/pv) 1.12.2021 alkaenKuntalisän määrä osapäivähoidossa (alle 5 h/pv) 1.12.2021 alkaen
yli 15 pv/kk229,20 €/kk126,10 €/kk
11–15 pv/kk171,90 €/kk94,60 €/kk
1–10 pv/kk126,10 €/kk69,40 €/kk

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen:

  1. Kuntalisän maksatus alkaa hoidon alkamispäivästä ja päättyy hoidon päättymispäivään.
  2. Kuntalisää maksetaan takautuvasti korkeintaan kahdelta kuukaudelta.
  3. Kuntalisää ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta.
  4. Kouluun menevästä lapsesta kuntalisän maksatus päättyy 31.7.
  5. Hoidon muuttuessa kesken kalenterikuukauden, kuntalisää tarkistetaan lähimpänä olevan kuukauden alusta.
  6. Maksupäivä: kuntalisä maksetaan kuukauden viimeisenä päivän.