Tiedote Ylivieska, Kalajoki, Nivala -työllisyysalueen perustamisesta

TIEDOTE
julkaisuvapaa heti 10.1.2024

Hallituksen esityksen (207/2022) mukaan julkisten työvoimapalvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnille 1.1.2025. Pohjois-Pohjanmaan eteläalueen työllisyysaluetta valmisteltiin tavoitteellisesti vuoden 2023 aikana, mutta kuntien valtuustojen yhteneväisiä päätöksiä ei kuitenkaan saavutettu. Näin ollen työ- ja elinkeinoministeriön odottama yhteistyösopimus, palvelujen järjestämissuunnitelma sekä työllisyysalueen muodostuminen ei toteutunut lain edellyttämällä tavalla. Tällä hetkellä valmisteluissa mukana olleilta kunnilta pyydetään lausuntoa ns. perälautamallin soveltuvuudesta ratkaisuksi alueelle. 

Kalajokilaakson kunnista Ylivieska, Kalajoki, Nivala, Sievi, Alavieska ja Merijärvi pitävät aikaisemmassa valmistelussa tehtyä työtä alueen kannalta tärkeänä ja ovat todenneet sen olevan hyvä ja toimiva lähtökohta työllisyysalueen muodostamiselle tällä kuntaryhmittymällä. Uudistustyön yhtenä päätavoitteena halutaan edelleen säilyttää alueella jo olevaa hyvää kokemusta ja osaamista elinkeinopalvelujen ja työllisyyspalvelujen tiiviistä yhteistyöstä, mikä onkin ollut jo aikaisemmassa valmistelussa näiden kuntien yksi päätavoite ja uudistuksen onnistumisen ehdoton edellytys. Lisäksi alueelle ominaisen elinkeinorakenteen ja lähipalvelujen näkökulmasta useamman työnantajan mallilla saavutetaan aluetuntemuksen perusteella vaikuttavampia tuloksia myös työllisyyspalveluissa ja varmistetaan palvelujen saatavuus koko alueella.

Työllisyysalueen muodostumiselle asetettujen kriteerien näkökulmasta em. kuntien suunnitelma ei heikennä muiden aikaisemmassa suunnittelussa mukana olevien kuntien asemaa ja mahdollisuuksia työllisyysalueen muodostamiselle. Raja-arvoksi asetettu 20 000 työllisen määrä ylittyy, sekä kuntien välinen maantieteellinen yhteys ja vaatimus yhtenäisestä työssäkäyntialueesta toteutuu. Ylivieska, Kalajoki, Nivala -työllisyysalue muodostuu 46 000 asukkaan yhtenäisestä työssäkäyntialueesta, jossa työhön ja palveluihin liittyvä pendelöinti on oleellinen elinvoimatekijä.

Uusi yhteistyösopimus ja palvelujen järjestämissuunnitelma alueen muodostamiseksi ovat valmisteilla. Sopimuskumppanit ovat Ylivieskan, Kalajoen ja Nivalan kaupungit sekä Sievin, Alavieskan ja Merijärven kunnat. Vastuukuntana ja päätöksenteosta vastaavana organisaationa muodostettavalla työllisyysalueella toimii Ylivieskan kaupunki. Työnantajina Ylivieskan kaupungin ohella toimivat Kalajoen ja Nivalan kaupungit tuottaen samalla palvelut myös Sievin, Alavieskan ja Merijärven kunnille. Kuntien valtuustoilta odotetaan yhteneväisiä myönteisiä päätöksiä tammikuun 2024 aikana, jonka jälkeen käytännön valmistelut voivat käynnistyä.

Valmistelussa mukana olevat kunnat ovat yksimielisiä siitä, että tämän työllisyysalueen muodostamisella saavutetaan hallinnon ja henkilöstön näkökulmasta paras ratkaisu. Työvoimapalvelujen paikallisella saatavuudella ja vaikuttavuudella varmistetaan alueen elinvoiman kehittyminen. Yhteistyön kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien ja työllisyysalueiden kanssa pysyy tärkeänä tavoitteena jatkossakin. Työvoimapula sekä aktiiviset työllistämistä edistävät palvelut vaativat laajaa ja syvällistä osaamista. Tähän tarpeeseen pystytään vastaamaan Pohjois-Pohjanmaalla useamman vastuullisen toimijan verkostomaisena yhteistyönä.         

----

Lisätietoja:

Maria Sorvisto, kaupunginjohtaja, maria.sorvisto [at] ylivieska.fi, p. 044 4294 210
Jukka Puoskari, kaupunginjohtaja, jukka.puoskari [at] kalajoki.fi, p. 044 4691 200
Päivi Karikumpu, kaupunginjohtaja, paivi.karikumpu [at] nivala.fi, p. 040 3447 200
Antti-Jussi Vahteala, vt. kunnanjohtaja, antti-jussi.vahteala [at] sievi.fi, p. 044 4883 210
Kari Pentti, kunnanjohtaja, kari.pentti [at] alavieska.fi, p. 050 5590 450
Kari Jokela, kunnanjohtaja, kari.jokela [at] merijarvi.fi, p. 044 4776 202